FRIST:
1. mars 2017 00:00
TYPE:
Fast jobb
ARBEIDSSTED:
Leikanger
FAGFELT:
KONTAKT:
Søk her

Trainee i Sogn og Fjordane Fylkeskommune, statistikk og analyse

Sogn og Fjordane Fylkeskommune søkjer trainee innan statistikk og analyse

Vi arbeider med analysar av samfunns- og næringstilhøva i fylket. Analysane vert nytta i arbeidet med regional planlegging og som støtte til kommunalt og interkommunalt plan og strategiarbeid. Stillinga er knytt til fylkesrådmannen sin plan-stab, men skal støtte opp om heile fylkeskommunen si verksemd med samfunnsanalysar.

Kort om arbeidsoppgåvene: 

 • Utarbeide analyse, tolking og presentasjon av statistikk
 • Rådgjeving innan statistikk og analyse

Vi krev: 

 • Høgare utdanning på bachelornivå innan samfunnsfag med statistikk og analysar
 • Kunnskap om og erfaring med gjennomføring av samfunnsanalysar 

Vi vektlegg:

 • Kunnskap om kvantitative og kvalitative metodar og analysar
 • Evne til å arbeide analytisk og systematisk
 • Vere samfunnsinteressert og ha lyst til å arbeide med ulike fagområder, td. utdanning, transport, miljø, demografi og folkehelse.
 • Erfaring med å bruke statistikk til overvaking og vurdering av resultat og effektar
 • Erfaring med handsaming av data, skriving av rapportar og bruk av rekneark
 • Evne til å arbeide nært saman med andre og fleksibilitet
 • God norsk framstillingsevne munnleg og skriftleg

Vi kan tilby deg:

 • Løn etter avtale
 • Gode forsikrings- og pensjonsvilkår
 • Fleksibel arbeidstid
 • Ei ganske fri stilling der du har mogeligheit til å utvikle deg innan fagfeltet
 • Hjelp til å skaffe bustad

Arbeidsstad: Leikanger 

På heimesida vår: http://www.sfj.no finn du meir informasjon om fylkeskommunen.

Nærmare opplysningar får du hjå plansjef Synnøve Stalheim (tlf. 478 97 260)

Vi oppmodar personar med nedsett funksjonsevne eller med innvandrarbakgrunn til å søkje. Opplysningar om søkarane kan bli offentleggjort sjølv om søkaren har bedt om å vere unnateke søkarlista. Søkar vil bli orientert om dette på førehand. 

Kopi av vitnemål og attestar tek du med deg til eit ev. intervju.

STILLINGSANNONSER